Humus

Humus


- je tvořen živými těly rostlin a živočichů a jejich zbytky po odumření.
– soubor org. l. v půdě v různém stupni rozkladu a lát. přeměny

Humus dělíme:
1) živý humus – dosud nerozložená org. hmota,jeho rozkladem vznikají jednoduché látky, které jsou přístupné rostlinám / rozkládají je bakterie /
2) trvalý humus – je to část org. látek v půdě, která odolává biologickéme rozkladu – hydrolýza a oxidaci.

Složení: vlastní humus – horninové kyseliny, hornin
               rezervní humus – nehumifikovaná hmota

Podle reakce se humus rozděluje: a) humus kyselý
                                                       b) neutrální
                                                       c) zasaditý

Podle obsahu humusu dělíme:
- slabě humózní – obsahují pod 1% humusu
- mírně humózní- obsahují 1-2% humusu
- středně humózní – obsahují 2-3% humusu
- humózní- obsahují více než 3% humusu


Způsob rozkladu org.látek:
1) Mineralizace – rozklad za přístupu vzduchu za určité teploty a vlhkosti
2) Rašelinní – rozklad bez přístupu vzduchu při nadbytku vody
3) Humifikace – rozklad za částečného přístupu vzduchu
         rozlišujeme podle množství vzduchu:
a) klení- rozklad org.l. složitějších na jednodušší za přístupu vzduchu
b) kvašení – rozklad za omezeného přístupu vzduchu uvolňují se plyny
c) hnití- rozklad za nedostatečného přístupu vzduchu


význam: a) nepostradatelná složka kulturních půd
              b) podmiňuje  fyz. vlastnosti půdy
              c) zdroj výživy rostlin
              d) v lehkých půdách snižuje propustnost pro H2O
Obsah humusu zvětšujeme dodáváme organické hnojiva            

Organický podíl půdy
- je tvořen rostlinami a živočichy a jejich zbytky po odumření.
Způsoby rozkladu:
a)mineralizace- rozklad org.látek za přístupu vzduchu za určité teploty a vlhkosti
b)rašelinění – rozklad za částečného přístupu vzduchu a podle jeho množství rozlišujeme:
                     -  tlení- rozklad na minerální látky
                     -  kvašení – dochází k uvolňování C
                     -  hnití- vznik humusu
Humus- vzniká v procesu humifikace
-je to soubor jednotlivých org.l. v půdě, které jsou v různém stupni rozkladu a l. přeměny
Rozlišujeme: - vlastní humus
              - humusové látky
              - nehumusové látky
              - látky rozpustné v kyselinách nebo v rozpouštědlech

Podle reakce poznáváme humus: -neutrální
                                                      - kyselý
                                                      - zásaditý
Význam humusu – je důležitý pro úrodnost půdy
               - pro činnost mikroorganismu
                             - zásobárna živin pro rostliny
                             - zlepšuje vlastnosti půdy

Strukturnost půdy

- schopnost půdy seskupovat se do menších nebo větších shluků nazývaných půdní agregáty.
Způsob jakým se částice seskupují se nazývá struktura půdy. Nejlepší je drobtovitá struktura.
rozlišujeme půdy: a) strukturní půdy / převažují prachové částice /
                              b) nestrukturní půdy
Druhy struktur:
1) Zrnitá                                      2) Drobtovitá                             3) Hráškovitá

 

 


4) Ořechovitá

 

 


Ochrana půdy
Poškozování- eroze, narušování režimu a struktury půdy, zhutnění půdy, okyselování, znečištění cizorodými látkami, zvýšení obsah dusičnanů.

Preventivní opatření:
- volba vhodných rostlin k pěstování v jednotlivých oblastech
- správně používání hnojiv a chemických přípravků a ve vhodné době
- používání odpovídající techniky
- šetrné zacházení s půdou
 

                                                                                                                                                                          ALHELP o.s.

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE