Hnojení

Hnojení
- látky, které dodávají živiny do půdy

Hnojiva: přímá  - průmyslová
                          - statková – stájová
                                           -  zelené hnojení
                                           -  komposty
              nepřímá – očkovací látky

Statková hnojiva

- produkuje živočišná výroba, jsou základem hnojení
-
Dodávají půdě – živiny, org. hmotu, mikroorganismy, růstové látky
Zlepšují – fyzické, chemické, biologické vlastnosti půdy
Dělíme je – chlévský hnůj, močůvka, komposty, rašelina, zelené hnojení

Chlévský hnůj – směs tuhých a částečně i tekutých výkalů hospod. zvířat se stelivem.
Dávky : v rozmezích 25-50t/ha
a) nízké 20-25 t/ha
b) střední 30-35 t/ha = optimální
c) vysoké 40-50 t/ha

Použití k plodinám: okopaniny, kukuřice ( na siláž i na zrno ), k řepce, slunečnici,  při 
                                 zakládáni ovoc.sadů, k některým zeleninám ( zelí, kapusta, rajčata,atd.)
Ztráty – při vývozu ze stájí, při nesprávném uložení, při nesprávném rozmetání a zaorání
Aplikace – zásadou – rovnoměrné rozmetání s okamžitým zaoráním, 1x za 2-4 roky
Výroba – cílem je vyrobit co nejkvalitnější chlévský hnůj, co největší množství dusíku

Způsoby výroby:
1) výroba chlévského hnoje pod hospodářskými zvířaty
hluboká podestýlka – zvířata při volném ustájení, hnůj stlačují, zvlhčují močí a výkaly, rovnoměrně promíchávají s podestýlkou, vznikají menší ztráty dusíku a org.hmoty
2) volně ložený na pevném hnojišti – pozor na znečištění okolí
3) v blocích za studena – pravidelně utěsňujeme, tím zamezíme přístupu vzduchu.
                                           pomalý rozklad
4) v blocích za tepla – při vyvážení se hned nestlačuje, nechá se 2-3 dny nakypřený za                    
přístupu vzduchu, urychluje se činnost bakterií.

Druhy chlévského hnoje – kravský. ovčí, koňský, prasečí – nejstudenější

Typy hnojišť – a) polní – pevný neprosákavý podklad, tvaruje se do tvaru kvádru a kolem se
                                         vyorává brázda
                         b) při stájích

 

 


Močůvka – částečně rozložená a zkvašená moč hospodářských zvířat zředěná vodou různém
                   poměru  ( 1: 5 – 15 )
                -  je vhodná ke hnojení nebo přihnojování téměř všech plodin
Použití – k vlhčení a obohacování kompostů nebo vody určené k zavlažování
Obsahuje – 0,25 % N, 0,5% K, málo P – doplňujeme přidáním superfosfátu
Ukládá se : v močůvkových jímkách, které je nutno kontrolovat a vyvážet

Močůvku vyvážíme za podmračených bezvětrných dnů na přiměřenou vlhkou půdu, aby se zabránilo velkým ztrátám N.

Omezení ztrát N – 1) zajistit rychlý odtok močůvky ze stáje do močůvkových jímek
                               2) jímky musí být kryté,aby se zamezilo přístupu vzduchu
                               3) zabránit úniku amoniaku z močůvky vrstvičkou oleje na hladině
                               4)  otvor do močové jímky uzavřít těsnicím poklopem  
Aplikace – na volnou půdu, neředěnou, ale v kombinací se slámou nebo zeleným hnojivem
Dávka – 20-60 t/ha podle následné plodiny. Při přihnojování mezi řádky nebo plošné na
               víceleté porosty, je nutné ji používat v ředěném stavu Nejlepší aplikace je při dešti.

Kejda -  směs pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat ředěná vodou v různém poměru ( 1:5 – 15) Je vyráběná při roštovém ustájení bez podestýlky.

Rozlišujeme: - skotu – má vysoký obsah N
                      - prasat – má zvýšený obsah P
                      - drůbeže - má vysokou koncentraci všech živin , hlavně N

Kejda obsahuje: N – 0,5% , P – 0,1%, K – 0,7% , růstové látky, vodu, org.l. 7%, Ca,mikroorg.
Aplikace: 1) na orné půdě v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením, může se aplikovat 
                     i samotná místo chlévského hnoje ve 2-3 letem cyklu
                 2) na listu u víceletých porostů po každé seči, používá se ředěná,
                    v dávkách – 800-1000 l/ha
Skladování – ve speciálních zařízeních, musí se zamezit přístupu vzduchu,aby nedocházelo ke         
                      ztrátám živin zejména N.

Statkové komposty – jsou to organominerální hnojiva
Výroba – z odpadových hmot org. původu a zeminy
             - kompostování je podporování biologických procesů, které přeměňují odpadovou
               org. hmotu na humus a živiny.
             - kompost je oproti chlévskému hnoji rychle působící hnojivo
Použití – k základnímu hnojení a nebo přihnojování
Suroviny k výrobě kompostu: - vedlejší produkty rostlinné výroby
                           - prům.org.odpady, které nesmí obsahovat semena plevelů a zárodky chorob

Výroba kompostu:
- org. hmota se promíchá s minerální a uloží se do výšky 1,5-2m, povrch kompostu se přikryje
   5-10 cm vrstvou zeminy, ze které se vytvoří vanovitá koruna. Do této doby koruny
   naléváme podle potřeby vodu nebo močůvku k vlhčení kompostu.

 


Sláma – s řepnými skrojky / odpady vznikají při očišťování řepy / plně nahradí chlévský hnůj
Použití – zaoráváme-li slámu samotonou musíme přihnojit N / 8kg N/1t slámy /
            - slámou hnojíme při nedostatku hnoje
            - nevýhodou  použití slámy jako hnojivo je její pomalý rozklad
            - sláma se rozmetává s řezačkou v kombinací s dusíkatými hnojivy nebo močůvkou,
               popřípadě kejdou / dusíkatá hnojiva podporují mikrobiální činnost – rozklad /

Zelené hnojení – je zapravení zelené org. hmoty, kterou jsme pro tento účel vypěstovali,   zapravujeme do půdy ty plodiny, které vytvářejí dostatek org,. hmoty

Význam: - dodává do půdy org. hmotu
                - odpleveluje půdu
                - předchází ztrátám živin vyplavováním z půdy
Požadavky na rostliny:
1) musí mít schopnost vytvořit v krátké době velké množství zelené hmoty
2) musí mít schopnost poutat vzdušný dusík a osvojovat se živiny /P/ i z těžko přijatelných
forem / tzv. rostliny, na které se vážou bakterie …./
3) musí mít schopnost rychle a hluboce zakořeňovat / kypřené půdy /
Rostliny k zelenému hnojení je možno pěstovat:
a) jako hlavní plodinu – čistý porost nebo směsky
b) jako meziplodinu – podsev
c) strnisková plodina
Aplikace – příliš bujné porosty před zaoráním uválíme nebo pořežeme / lepší zapravení /
Vhodné rostliny – řepka ozimá i jarní, ozimá řepice, hořčice, ostatní motýlokvěté rostliny

Průmyslové hnojiva
- jsou chem. koncentrované sloučeniny různé struktury a barvy. Obsahují živiny v různém poměru a formách, doplňují živiny pro pěstovanou plodinu, hl.znakem je poměrně vysoký obsah jedné nebo více živin.

Dělíme:
Podle živin: - jednosložková / dusíkatá, fosforečná, draselná, Ca, Mg, s obsahem mikroživin /
                    - vícesložková
                    - speciální / bakteriální hnojiva, regulátory růstu /

Podle působení na půdní reakcí:
- FYZIOLOGICKÝ KYSELÁ  /obsahují malé zbytky kys.sírové › síran amonný, draselná hn/
- FYZIOLOGICKÝ ZÁSADITÁ  /obsahují Ca, ledek amonno vápenatý LAV, dusíkaté vápno
                                                        tomasová moučka, pálené vápno /
- NEUTRÁLNÍ / všechny ostatní hnojiva /

Jednosložková hnojiva:
- dusíkatá hnojiva – hnojiva s obsahem N
Podle formy N dělíme – dusičnanová, amonná organická, s kombinacemi N
Hnojiva dusičnanová / nitrátová / - N ve formě NO3- pohyblivý v půdě, rychle působí , snadno se vyplavuje obsahuje menší dávky ledku – přihnojování na list za vegetace, ledky se snadno rozpouštějí.


Do ledku patří:
a) ledek vápenatý – 15%N, 20% Ca, granulovaná hmota, bíle až našedlé tvary, pojímá vodu
b) ledek hořečnatovápenatý – 14%N,  9,4%Ca, 5,7% Mg, kulovité granule

Hnojiva amonná /čpavková /
- N v NH  4, dobře se váže v půdě, nižší vypalování, dlouhodobější účinek hnojení
Patří sem: a)  síran amonný – krystalická sůl, šedé, nazelenalé nebo bílé barvy, 21% N
                 b)  Bezvodý amoniak – 82%N, bezbarvá kapalina › plyn

Hnojiva s organickou vazbou
- N v CO ( NH2)2 › močovina › ve vodě snadno rozpustitelná, v půdě pohyblivá 46%, bíle kulovité granule

Hnojiva s více N
2 formy N : a) ledek amonný – 35%N - ½ nitrátová forma
                                                                   - ½ amoniakální forma
                                - krystalická sůl bílá, nažloutlá
                          b) ledek C 33 – 33%N, 0,3% Ca, granule bílé nebo oranžové
Ledek amonný s vápencem 3 typy : LAV 22
                                                          LAV 30         »  našedlé, nahnědlé, granulované
                                                          LAV 27,5

Hnojiva s 3 formami N:
DAM 390 > 30% N – 7,4% nitrátová forma
                                 -  7,4% amoniakální forma
                                 -  15,2% amidová forma
      - bezbarvá kapalina, pH neutrální

Použití N hnojiv:
- brambory, oves, žito, len > amoniakální hnojiva
- na zásaditých půdách se nepoužívají amoniakální hnojiva a močovina, protože ztráty na N tím, že Ca vytěsňuje NH 4  a ten vniká do ovzduší
- pro rostliny pěstované na neutrální půdě > LV
- řepka, chmel, cibule > vyžadují S > SA

Fosforečná hnojiva
- jsou soli fosforečných kyselin. Doplňují fosfor do půdy

   Hnojiva se dělí dle rozpustnosti:
1) Hnojiva s P rozpustných ve vodě:
- obsahují P jako dyhydrofosforečnan vápenatý
Ca ( H2PO4)2 – je to primární sůl, tato forma je pro rostlinu přijatelná v podobě anionu H2PO4  , ale je nestálá

SUPERFOSFÁT
- je to dihydrofosforečnan vápenatý, je šedý až do hnědá, granulovaný, je vhodný pro všechny plodiny. Obsahuje 15-20% P.

 

SUPERFOSFÁT AMONIAKALIZOVANÝ – obsahuje 16%P2O5,  2-4% N ve formě NH4
2) Hnojiva rozpustná ve 22% kyseliny citrónové
     - P ve formě – hydrogenfosforečnanu vápenatého Ca H PO4
                          - fosforečnan vápenatý ( Ca3PO4)2
3) Hnojiva s těžkorozpustným fosforem
    - mleté fosfáty – fosfor z tohoto hnojiva je pozvolná rozpustný a pro rostliny těžko 
                                využitelný , hnojí se do zásady

HYPEFOSFÁTY – jsou granulované, měkké, dovážejí se


Draselná hnojiva
- hl. živinou je K, v půdě je dobře vázán a rostliny jej přijímají jako kationt.
a) Sírová
b) Chloridová
Draselná sůl obsahuje K2O 32-42% a 8,9% Na a 46% Cl.
- je to bílá, našedlá nebo narůžovělá krystalická sůl. Uchovává se v suchu.
- dovážejí se většinou chloridy nebo sírany draselné, rostliny přijímají v K , po zapravení do půdy se dobře rozpouštějí, fyziologicky kyselé.

Chloridová – KCl
- draselná sůl – 38-42% K2O, bílá šedá narůžovělá, krystalická sůl
                - 8,9% Na stéká se
                - 46%
- draselná sůl 50% K2O
- draselná sůl 60% K2O
- draselná sůl granulovaná – 60%K2O- granule nepravidelné
- kamex- 40% K2O, 14% Mg O, 43% Cl, 7% Na, narůžovělá krystalická sůl
- magnesium kainit- bílé, šedé, červenohnědé barvy, krystaly volně ložené – 12%K, 3%Mg

Síranová – CaSO4 – méně kyselá
- síran draselný ( K2SO4) – 48-52% K2O – bíle až šedé jemnozrnná sypká sůl
                                                  - pro plodiny , které nesnášejí chlór / brambory, chmel,…/

Volba K hnojiva závisí na druhu půdy a půdní reakce, na půdách těžkých nepoužíváme K hnojiva s vysokým obsahem Na. Na kyselejších půdách a lehčích dáváme K-hnojiva síranového typu. Na lehkých půdách zobrazujeme K hnojiva, na jaře před setím, výsadbou. Síranové formy dáváme pro plodiny s požadavky na síru / olejniny, jeteloviny, vinná réva./

Vápenatá hnojiva
- dodávají Ca, neutralizují půdní reakci, zvyšují mikrobiální činnost
Forma:
1)  Ca CO3 / uhličitan vápenatý /
   Patří sem: - mleté vápence- dělí se podle jemnosti mletí,čím jemnější jsou ,tím se v půdě    
                                    rychleji rozkládají, má různé barvy, bílá převažuje, obsahuje Mg.
                   - zvětralé dolomické vápence > obtížně se rozpouštějí
                   - sliny, opuky > nehnojí se jimi

 

2) Oxidová / Ca O /
patří sem: pálené vápno- kusové nelze přímo k vápnění, nejprve se hasí na prášek
3) Odpadová vápenatá hn. – z průmyslu a vápenek
patří sem: saturační kaly / z cukrovarů /
                 lihovarské kaly / z lihovarů, ozn. bílé, černé kaly /
                 vápenatohořečnatá struska
dávka: max 4 t/ha 1krát za 6let, 1-3,5t/ha – o 4letech

Hořečnatá hnojiva
- obsahují Mg, neutralizují spolu s Ca půdní kyselost
patří sem: - ledek amonný s dolomitem
                 - kieserit
                 - kap. hn. vícesložková

Vícesložková hnojiva  / kombinované /
- průmyslové hnojiva obs. N,P,K, Ca,Mg
Patří sem: PK sol > k základnímu hnojení
                 CaN sol > k přihnojení na list
                  MgN sol > k hnojení před setím, orbou na plodiny chudých Mg k přihn.na list
                  NP sol – k základnímu hnojení i k přihn. na list Fostin, Synsol, Agrostim

Granulovaná
Dvousložková komb. hnojiva:- obs.2hlavní živiny při různých kombinacích
Patří sem: - amitos- šedé granule nebo prášek
                  - dumag - kapalné
                  - synmag – kap.hnojiva
                  - fostim – 8%N, 24% P2O5, kapalné

Třísložková kombinovaná hnojiva: obs. 3 živiny
patří sem: - NPK 1> šedé granule, slabě kyselé hn., pro všechny plodiny
                   N : P : K
                   15: 15:15
                   12:19:19

- NPK 2- našedlé granule pro většinu plodin, slabě kyselé hn. N:P:K= 11:23:15
- GWH III 5 – 8,8%N, 17,5% P2O5, 17% K2O, šedé až hnědé granule ke všem plodinám
                           před setím i během veget. , neutrální až slabě kyselé hnojivo
- Cererit – N:P:K = 11:9:14
- šedé granule, k zelenině a ovocných stromkům

Speciální komb.hn.:pro zahradkáře – harmavit, herbaflor, fytolit, vega flor a podobně

Výhody použití vícesložkových hnojiv:
1) úspora práce a nákladů na aplikaci a průpravu
2) odpadá míchání
3) lepší využití skladovacích prostorů
4) vyšší účinnost, každá granule obsahuje živiny ve stejném poměru
5) rovnoměrné rozmetání, menší utužení půdy
Nevýhody: těší cena

Bakteriální hnojiva
Rizobin- očkovací látka obsah. hlízkovité bakterie, používá se na bobovité rost.-bob,hrách
Azotobakterin- očkovací látky obsahují bakterie rodu azozobakter
Fosfobakterin – očkovací látky obsahují bakterie, které působí na rozklad a uvolňování P
                          z půdy z organických vazeb.

Regulátory růstu – chemické sloučeniny, které reagují růst a vývoj rostlin
dělíme: 1) Stimulátory – látky podporující růst rostliny
2) Retardátory – látky brzdící růst

Uskladnění minerálních hnojiv:
Sklady: suché, dobře větratelné
- hnojivo v pytlích – uzavřené do doby použití
                                  - těsně uložené
                                  - odizolované od vlhkosti /podlahy /
- volně ložené – bednové kóje, jmenovka

Nesmí mít přístup: děti a osoby nepovolené
                               zvířata / otrava /
   Pozor na požáry ( ledky jsou snadno vznětlivé )

Míchání hnojiv:
a) míchat účelně podle potřeby
b) míchat jen vhodné druhy / ztráta živin, zvlhnutí, ztvrdnutí /

Agrotechnické zkoušení půd:
- stanovení obsahu přístupných živin pro rostlinu / N,P,K,Ca,Mg,Mikroelementy/
- provádí se 1krát za 3roky
- využití pro hnojení rostlin

Bezpečnost práce:
1) Před vstupem do skladu hnojiv zapnout větrání
2) při práci s volně loženými hnojivy, používáme ochranou obuv,rukavice, respirátory
3) při zasažení očí popřípadě sliznice vymývat vodou
4) při práci s hnojivy nekouříme, nepijeme, nejíme

Při hnojení statkovými i průmyslovými hnojivy dbáme na:
- oblast poškozování rostlin / chráněná území,hygienická ochrana vod/
- ekologii
- skladování a aplikaci hnojiv, bezpečnost při práci vyrovnané hnojení statk.hn.i prům.hn. 

                                                                            

                                                                                                      Ing. Jaromír Lán, DiS.

 

            

 

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE